/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
home » wijzigen » knoppen 1
 Undo en Redo
(Herstel en Herstel herstel)
Maakt een fout ongedaan en als blijkt dat het tóch goed was ook dat weer ongedaan. Inplaats van de knoppen, of de letters 'u' en 'r' kan ook het hele woord 'undo' worden ingetikt waarop de vraag komt:
"Specificeer het aantal stappen terug". Erg handig.


verwijderen (delete)
spreekt eigenlijk voor zichzelf. Klik met links een object aan en klik met rechts (Enter) om het te bevestigen. Maar er kunnen ook meerdere elementen tegelijk worden geselcteerd:
 1. Klik één enkel object aan en bevestig met rechts;
 2. Trek een rechthoek van links naar rechts om de te verwijderen objecten en alles binnen die rechthoek wordt geselecteerd;
 3. Trek een rechthoek van rechts naar links en alles wat gesneden wordt en er in ligt wordt geselecteerd;
 4. Hetzelfde als 3), maar voor de duidelijkheid nog maar eens.
N.B. 
1) In het voorbeeld wordt na iedere selectie de opdracht 'Undo' (de knop onder Dimension) gebruikt om de actie ongedaan te maken. Dit kan ook door de letter U in te tikken en te Enteren.
2) Ook belangrijk is het gebruik van de Shift-toets en te klikken op een geselecteerd object. De selectie wordt dan ongedaan gemaakt.

 kopieëren (copy)

is de opdracht om elementen in een tekening te kopiëren.  Net als bij het verwijderen kunnen hier ook meerdere objecten ineens worden geselcteerd.
In het voorbeeld wordt een compleet huis gekopieerd en uit een andere tekening een 'image' (waarover later meer) gekopieerd en voor 't raam 'geplakt' (Paste). 
 

 

 

 

 

 

spiegel (mirror) en 
verplaats (move)
zijn vaak gecombineerde opdrachten zoals ook in het voorbeeld is te zien. 
Na de 'spiegelopdracht' te hebben uitgevoerd vraagt DraftSight of het originele object moet worden bewaard (Yes / No). De standaardinstelling staat op Yes, dus moet No apart worden ingetikt. 
In het voorbeeld staat de 'Snap' (het aangrijppunt) standaard ingesteld op 'Endpoint'.
Als de tekst bij het spegelen achterstevoren wordt weergegeven moet het woord 'mirrtext' worden ingetikt met als antwoord 0 (nul).

  

 

 

 

 

evenwijdig omzetten (offset)
De lijn of figuur kan evenwijdig worden omgezet door met de muis twee punten aan te geven op het moment dat DraftSight vraagt om 'Specify distance' (geef // afstand op) - bij de deur - maar deze afstand kan ook gewoon worden opgegeven zoals voor de kozijnen is gedaan (1.5).
De richting waarin moet worden ge-offset wordt aangeklikt bij de vraag 'Side for destinatation'.  
Wanneer ook tekst gespiegeld wordt moet de 'mirrtext' variabele op 0 (nul) staan omdat bij 1 de tekst wordt gespiegeld. 

 

 

 roteren (rotate)

van elementen gebeurt vanuit een punt met een daarbij opgegeven draairichting. Dat punt is vrijwel altijd een punt in het te roteren object en de draaihoek is meestal de hoek tussen het object zelf en de richting van een ander element.
Als voorbeeld een verzakte lichtmast die netjes verticaal wordt gezet, dus evenwikjdig aan de y-as.
Daarom wordt begonnen met een verticale hulplijn vanui het draaipunt. Die lijn wordt verticaal omdat eerst de Ortho(gonaal)knop  (F8) wordt ingedrukt. 
Daarna wordt geroteerd met een zgn. 'referentiehoek' als volgt:
 • klik op 'rotate' en selecteer het object;
 • klik op het draaipunt ('pivot point');
 • 'Specify rotation angle' = geef draaihoek waarvoor 'R' (referentie) wordt ingetikt;
 • omdat de paal de referentie is worden beginpunt en een punt op de te roteren lijn aangeklikt;
 • als 'new angle' (nieuwe richting) komt hier een punt (het endpoint) op de verticale lijn.

 schaal (scale)

is de opdracht waarmee objecten worden vergroot of verkleind. Dat kan met een schaalfactor zoals een 2 voor 2x zo groot of bijvoorbeeld 0.25 voor een kwart van de originele grootte. 
Veel vaker wordt de methode gebruikt zoals in het vorige voorbeeld, nl. met de functie 'reference' (referentie).
In het filmpje rechts is die methode gebruikt.
Het volgende vindt daar plaats:
 • er wordt vanaf de pc een tekeningetje binnengebracht (insert reference image);
 • het wordt verplaatst naar de plek waar de toekomstige grootte kan worden bepaald;
 • het is een postbode die in de deur zal moeten passen en dus 
 • wordt hij verschaald met (R-eference) zijn eigen grootte (linksonder/rechtsboven) naar de deur (rechtsboven);
 • tot slot wordt de rand van de image verscholen, waarover later meer.

 

 uitrekken (stretch)

is een opdracht waarmee delen van een figuur kunnen worden aangepast door ze samen te selecteren.
Ditzelfde kan echter ook worden gedaan met de zgn. 'Egrips', de blauwe (knik)punten in objecten.
In het voorbeeld worden beide methoden gebruikt om een lessenaardak te maken.